november 8, 2023

Algemene Voorwaarden Private Small Group Training

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN (private small group  coaching & training bij Limitless Fit B.V.)

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een sportles, aangeboden en/of verzorgd door Limitless Fit B.V. (voortaan Limitless)

2.     Zowel door aanschaf van een abonnement als strippenkaart, als ook door deelname aan een sportles, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3.      Alleen indien hiervan vooraf schriftelijk is afgeweken worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

2. Abonnementen

1.     Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.

2.    Een 3, 6 of 12 maanden abonnement wordt na initiële abonnementsduur automatisch maandelijks verlengd.

3.  De eerste betaling verloopt handmatig / via iDeal en is meestal pro rato, dus geen volledige kalendermaand, en loopt vanaf de datum dat je abo start tot de laatste dag van de startmaand!

Eventuele kortingen worden verrekend over volledige kalendermaanden.
Zorg aub dat je abonnement is gestart voordat je eerste training is gegeven!

4.    Betaling geschiedt na de eerste betaling per automatische incasso.

5.    Één tot drie credits (ter waarde van één tot drie afspraken) worden verstrekt per week, afhankelijk van de abonnementsvorm. De credits dienen binnen een van te voren afgesproken periode te worden gebruikt – zie informatie in de webshop bij aankoop. Gebeurt dit niet, dan komen credits te vervallen.

6.   Limitless is gerechtigd om de abonnementskosten jaarlijks vanaf 1 januari te indexeren met maximaal 7%. Limitless is niet verplicht om abonnementshouders daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

7.    Bevriezen van het abonnement is op medische gronden of in geval van zwangerschap mogelijk. Het abonnement is in overleg te bevriezen bij zwangerschap voor een periode van 1 tot maximaal 9 maanden, het abonnement is in overleg te bevriezen bij blessures voor een periode van 1 tot maximaal 12 weken. Limitless heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting of bevriezing wordt ingewilligd. Indien jouw abonnement nog een minimale looptijd heeft, wordt de minimale looptijd verlengd met de verrekende periode. 

8.    Het opzeggen van een abonnement dient tenminste 4 weken voor de volgende maand te worden gedaan. Dit moet schriftelijk worden gedaan.

Houd rekening met een opzegtermijn van een maand en dat de looptijd van uw abonnement dient te worden doorlopen.
Vermeld de volgende informatie in de opzegmail:
-naam, e-mailadres en optioneel: reden van opzegging.

Mail naar: info@studiolimitless.nl

9.     Credits kunnen niet worden gerestitueerd.

3. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

1.     Omwille van de agenda van alle partijen, worden trainingen van te voren gepland en zijn alle partijen op tijd aanwezig te zijn. Uitloop is niet mogelijk, tenzij vooraf anders schriftelijk overeengekomen.

2.   Wanneer een training korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd, wordt de training in rekening gebracht.

3. Als het mogelijk is en je hebt op tijd (<24u van te voren) afgezegd, proberen we de sportles in te halen bij een andere Private Small Group binnen 4 weken vooraf of na de afgezegde sportles.

Een gemiste sportles die op tijd is afgezegd kan ook worden ingehaald door een Personal Training afspraak te maken, dit kan extra kosten meebrengen (meerprijs voor P.T. is €42,50 per uur).

Mocht je op tijd hebben afgezegd, maar inhalen blijkt van te voren niet mogelijk, dan kunnen tot maximaal 2 lessen kosteloos worden kwijtgescholden per 13 weken (ivm bijv. vakantie). Verder dien je zorg te dragen voor het deelnemen aan de geplande Private small Group Trainingen. Het is de bedoeling dat je op je eigen vaste trainingsmoment traint.

4.   Er kan uitsluitend worden deelgenomen door te betalen middels het inleveren van een credit.

5.   Wanneer een training wordt afgelast door Limitless wat niet volgt uit overmacht situaties, zullen abonnementhouders die een afspraak hadden en hierdoor hinder ondervinden, de mogelijkheid hebben om een training kosteloos te verzetten of de leskosten afgetrokken te krijgen bij hun volgende maandelijkse incasso.
Help je ons bij de administratie door een declaratiemail te sturen?
Vermeld de volgende informatie in de declaratiemail:

-naam, e-mailadres én datum van gemiste training.

Mail naar: info@studiolimitless.nl

Als wij constateren dat cliënt aangemeld stond ten tijde van de afgelasting, zullen wij de korting verwerken.

6.      Wanneer een training wordt afgelast door Limitless wat volgt uit overmacht situaties, zullen cliënten mondeling of schriftelijk de herplanning van de sessie kunnen bespreken. Zij zijn dan hun credit niet kwijt.
Neem hiervoor wel even contact op.

Mail naar: info@studiolimitless.nl

7.     Indien een cliënt zodanig hinder of onenigheid oplevert dat een goede uitvoering van een training/traject wordt bemoeilijkt, kan deze door Limitless voor verdere afspraken worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.

4. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Deelname aan een training/sportles geschiedt op eigen risico.
2.     Limitless en haar Personal Trainers zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een sportles.
3.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Limitless en trainers, zijn Limitless of de Personal Trainer niet aansprakelijk.
4.     Limitless en haar trainers zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een cliënt mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een sportles. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
5.     Limitless en haar Personal Trainers zijn niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een sportles. Een sportles is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een sportles. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
6.     Limitless behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een sportles.
7.    Een deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sportles.
8.     De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatig handelen) die is in verband met deelname aan een sportles is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

9.    De deelnemer verklaart verantwoordelijkheid te dragen voor het vooraf informeren en bespreken van sportles deelname met zijn/haar (behandelend) huisarts.

5. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1.     Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Limitless.

2.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

3.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Notitie: Er is altijd mogelijkheid om eenmalige uitzonderingen te maken, dusneem voor vragen, suggesties of opmerkingen contact op met Samuel van Gelder.

Om deel te nemen aan een sportles moet de deelnemer tenminste ouder dan 13 jaar zijn en jonger zijn dan 85 jaar.

6. Privacy

1.      Privacy staat hoog in het vaandel van Limitless. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens (zonder uitdrukkelijke toestemming) verkopen of delen.
Uw mailadres is nodig voor onze mailing en het wordt daarom uitsluitend toegevoegd aan ons mailsysteem van ‘Mailchimp’, wat beveiligd is en eveneens geen mailadressen verkoopt of deelt aan derden.
Ook wordt uw e-mailadres opgeslagen in onze mobiele applicatie en digitaal portaal, powered by Virtuagym. Ook VG is beveiligd, en zal geen mailadressen of persoonsgegevens verkopen of delen met derden.

2.      Bij zwangerschap of blessures, kunnen we met uw nadrukkelijke toestemming, persoonlijke notities maken over uw situatie in ons digitale portaal. Deze persoonlijke notities zijn uitsluitend zichtbaar voor onze trainers. De persoonlijke notities zijn voor de buitenwereld afgeschermd en beveiligd.
Wij slaan géén medische gegevens op- hooguit notities beperkt tot ‘heeft last van haar knie, aan te raden aanpassingen bij trainen zijn […..].’
Mocht u dit alsnog niet willen, dan vragen we toestemming om de situatie mondeling met relevante teamleden te bespreken, voor uw- en andermans veiligheid. Mocht u dit niet willen, dan kunnen we bespreken of het raadzaam is voor u om deel te nemen aan onze trainingen.

3.      Limitless slaat zo min mogelijk gegevens op, en u bepaalt zelf wat u aan informatie toevoegt op ons beveiligde digitale portaal.  Wij verwachten uitsluitend gegevens die direct van waarde zijn voor communicatie en het faciliteren van een veilige en effectieve sportles.

4.      Limitless behoudt zich het recht (na nadrukkelijke toestemming) om foto’s of video’s te maken tijdens een sportles. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend met toestemming gedeeld op social media kanalen, soms voor commerciële doeleinden zoals reclame. Als u niet wenst op onze social media kanalen te worden geplaatst, kunt u aangeven dat u dat niet wilt.
Als u zich laat fotograferen, stemt u in met het gebruiken van het beeldmateriaal.