december 28, 2019

Algemene voorwaarden Personal Training

Algemene voorwaarden

1. TOEPASSELIJKHEID ALGEMENE VOORWAARDEN Training met Samuel van Gelder

1.     Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere rechtsverhouding tussen enerzijds een consument die deelneemt aan een sportles, aangeboden en/of verzorgd door Outside Coaching.

2.     Zowel door aanschaf van een abonnement als strippenkaart, als ook door deelname aan een sportles, verklaart de deelnemer zich akkoord met deze Algemene Voorwaarden.

3.      Alleen indien hiervan schriftelijk is afgeweken worden deze Algemene Voorwaarden geheel of gedeeltelijk buiten toepassing gelaten.

 

2. Abonnementen

1.     Een Abonnement is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.

2.    Bevriezen van het abonnement is op medische gronden of in geval van zwangerschap mogelijk. Het abonnement is in overleg te bevriezen bij zwangerschap voor een periode van 1 tot maximaal 9 maanden, het abonnement is in overleg te bevriezen bij blessures voor een periode van 1 tot maximaal 12 weken. Samuel van Gelder heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting of bevriezing wordt ingewilligd. Indien jouw abonnement nog een minimale looptijd heeft, wordt de minimale looptijd verlengd met de verrekende periode. 

3.    Een 3-maanden abonnement wordt na de eerste 3 maanden automatisch maandelijks verlengd.

4. Het opzeggen van een abonnement dient tenminste 4 weken voor de volgende maand te worden gedaan. Dit moet schriftelijk worden gedaan.

Houd rekening met een opzegtermijn van een maand en dat de looptijd van uw abonnement dient te worden doorlopen.
Vermeld de volgende informatie in de opzegmail:
-naam, e-mailadres en reden van opzeggen.

Mail naar: contact@samuelvangelder.com

5.    Één tot drie credits (ter waarde van één tot drie afspraken) worden verstrekt per week, afhankelijk van de abonnementsvorm. De credits dienen binnen een van te voren afgesproken periode te worden gebruikt – zie informatie in de webshop bij aankoop. Gebeurt dit niet, dan komen credits te vervallen.

6.   Outside Coaching is gerechtigd om de abonnementskosten jaarlijks vanaf 1 januari te indexeren met maximaal 7%. Outside Coaching is niet verplicht om abonnementshouders daarvan vooraf op de hoogte te stellen.

3. PRIJZEN EN BETALING STRIPPENKAART

1.     Een deelnemer is eenmalig aankoopbedrag schuldig bij de aanschaf van een Strippenkaart of losse PT Sessie.

2.     De actuele prijzen van (A) een losse sessie en (B) de Strippenkaarten staan in de webshop. Samuel van Gelder heeft het recht toekomstige prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op reeds betaalde Strippenkaarten, Credits etc.

3.     Tenzij anders overeengekomen dienen betalingen te geschieden via het online betalingssysteem van Outside (InternetBankieren/Mollie/Virtuagym) of via automatische incasso.

4.     Een Strippenkaart dient vooraf ineens te worden betaald.

5.     Een Strippenkaart met digitale strippen (credits) is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop.

6.     Een Strippenkaart is uitsluitend geldig gedurende de geldigheidsperiode van de strippenkaart.

7.     Credits kunnen niet worden ingeruild voor geld.

4. STRIPPENKAARTEN

1.     Een Strippenkaart is persoonlijk en niet overdraagbaar, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.

2.     Een strippenkaart is uitsluitend verkrijgbaar via de webshop.
Na aankoop worden de credits toegevoegd aan het account van de cliënt. Per training wordt één credit ingeleverd, tenzij anders aangegeven.

3.     Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland kan de geldigheid van een Strippenkaart voor een periode van 1 tot maximaal 3 maanden worden opgeschort. Outside/ Samuel heeft het recht hiervoor een dokters- of werkgeversverklaring te verlangen alvorens een verzoek tot opschorting wordt ingewilligd.

4.     Een Strippenkaart loopt automatisch af. Een Strippenkaart is niet een abbonement en wordt dus niet stilzwijgend verlengd.

5.     Een Strippenkaart heeft een einddatum en verliest zijn geldigheid na aangegeven periode.

6.     Een gebruikte Strippenkaart (minstens een sessie) kan niet worden geannuleerd, tenzij schriftelijke toestemming door Samuel van Gelder.

5. DEELNAME AAN- EN AFGELASTING VAN EEN TRAINING

1.     Omwille van de agenda van beide partijen, worden trainingen van te voren gepland en zijn beide partijen verplicht op tijd aanwezig te zijn. Uitloop is niet mogelijk, mits anders mondeling overeengekomen.

2.     Indien een cliënt zodanig hinder of onenigheid oplevert dat een goede uitvoering van een training/traject daardoor wordt bemoeilijkt, kan deze door Samuel van Gelder voor verdere afspraken worden uitgesloten. Alle daaruit voortvloeiende kosten komen voor rekening van de cliënt.

3.     Er kan uitsluitend worden deelgenomen door te betalen middels het inleveren van een credit.

4.     Wanneer een training wordt afgelast door Samuel van Gelder wat niet volgt uit overmacht situaties, zullen abonnementhouders die een afspraak hadden en hierdoor hinder ondervinden, de mogelijkheid hebben om een training kosteloos te verzetten of een geldelijke vergoeding krijgen ter waarde van hun credit (mits wij een declaratiemail hebben ontvangen).
Vermeld de volgende informatie in de declaratiemail:

-naam, e-mailadres, rekeningnummer & naam waarop vergoeding mag worden gestort én datum van gemiste training.

Mail naar:  contact@samuelvangelder.com

Als wij constateren dat cliënt aangemeld stond ten tijde van de afgelasting, zullen wij de vergoeding overmaken.
Wij vergoeden uitsluitend als de declaratiemail binnen 2 weken na afgelasting is verzonden.

5.     Wanneer een training wordt afgelast door Samuel van Gelder wat niet volgt uit overmacht situaties, zullen cliënten zonder abonnement die een afspraak hadden en hierdoor hinder ondervinden, de mogelijkheid hebben om een training kosteloos te verzetten én hierbij 15 minuten gratis training ontvangen (mits wij een declaratiemail hebben ontvangen).
Zij zijn dan hun credit niet kwijt én krijgen daarboven dus 15 minuten extra training.
Vermeld de volgende informatie in de declaratiemail:

-naam, e-mailadres, accountnaam waarop credits mogen worden toegevoegd én datum van gemiste training.

Mail naar:  contact@samuelvangelder.com

Als wij constateren dat cliënt aangemeld stond ten tijde van de afgelasting, zullen wij de vergoeding honoreren.
Wij vergoeden uitsluitend als de declaratiemail binnen 2 weken na afgelasting is verzonden.

6.      Wanneer een training wordt afgelast door Samuel van Gelder wat volgt uit overmacht situaties, zullen cliënten mondeling de herplanning van de sessie kunnen bespreken. Zij zijn dan hun credit niet kwijt.
Neem hiervoor wel even contact op.

Mail naar:  contact@samuelvangelder.com

7.      Wanneer een training korter dan 24 uur van te voren wordt afgezegd,  wordt de training in rekening gebracht.

 

6. AANSPRAKELIJKHEID

1.     Deelname aan een training/sportles geschiedt op eigen risico.
2.     Outside en Samuel van Gelder zijn niet aansprakelijk voor persoonlijk letsel of schade aan eigendommen van een deelnemer aan een sportles.
3.     Ook voor mogelijke schade die ontstaat door andere diensten of adviezen van Outside en trainers, zijn Outside of Samuel niet aansprakelijk.
4.     Outside en Samuel zijn niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een cliënt mochten oplopen tijdens, of ten gevolge van, een sportles. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.
5.     Outside/Samuel van Gelder is niet aansprakelijk voor schade aan en/of vermissing van persoonlijke eigendommen door welke oorzaak ook, ontstaan tijdens of in verband met een sportles. Een sportles is intensief en blessuregevoelig. Een deelnemer dient zelf in te schatten of hij/zij geschikt is voor deelname aan een sportles. Indien een deelnemer gezondheidsklachten heeft, of indien een deelnemer een andere reden heeft om te twijfelen aan een deelname, dient een deelnemer advies in te winnen bij een arts.
6.     Outside/Samuel van Gelder behoudt zich het recht voor om naar haar beoordeling ongeschikte deelnemers uit te sluiten van deelname aan een sportles.
7.    Outside/Samuel van Gelder is niet verzekerd voor schade van een deelnemer. Een deelnemer verklaart dat zij is verzekerd voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan een sportles.
8.     De deelnemer doet hierbij dan ook onvoorwaardelijk en onherroepelijk afstand van haar recht op schadevergoeding voor enige directe of indirecte schade (hetzij uit overeenkomst of onrechtmatighandelen) die is in verband met deelname aan een sportles is ontstaan, ontstaat of zal ontstaan.

7. GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT

1.     Van deze Algemene Voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dat schriftelijk is bevestigd door Samuel van Gelder.

2.     Op deze overeenkomst is Nederlands Recht van toepassing.

3.     Geschillen die voortkomen uit deze overeenkomst, en die niet in goed onderling overleg kunnen worden opgelost, zullen worden onderworpen aan de bevoegde rechter te Amsterdam.
Notitie: Er is altijd mogelijkheid om eenmalige uitzonderingen te maken, dusneem voor vragen, suggesties of opmerkingen contact op met Samuel van Gelder.

Om deel te nemen aan een sportles moet de deelnemer tenminste ouder dan 14 jaar zijn en jonger zijn dan 85 jaar.

8. Privacy

1.      Privacy staat hoog in het vaandel van Outside. Wij zullen nooit persoonlijke gegevens (zonder uitdrukkelijke toestemming) verkopen of delen.
Uw mailadres is nodig voor onze mailing en het wordt daarom uitsluitend toegevoegd aan ons mailsysteem van ‘Mailchimp’, wat beveiligd is en eveneens geen mailadressen verkoopt of deelt aan derden.
Ook wordt uw e-mailadres opgeslagen in onze mobiele applicatie en digitaal portaal, powered by Virtuagym. Ook VG is beveiligd is zal geen mailadressen of persoonsgegevens verkopen of delen met derden.

2.      Bij zwangerschap of blessures, kunnen we met uw nadrukkelijke toestemming, persoonlijke notities maken over uw situatie in ons digitale portaal. Deze persoonlijke notities zijn uitsluitend zichtbaar voor onze trainers. De persoonlijke notities zijn voor de buitenwereld afgeschermd en beveiligd.
Wij slaan géén medische gegevens op- hooguit notities beperkt tot ‘heeft last van haar knie, aan te raden aanpassingen bij trainen zijn […..].’
Mocht u dit alsnog niet willen, dan vragen we toestemming om de situatie mondeling met relevante teamleden te bespreken, voor uw- en andermans veiligheid. Mocht u dit niet willen, dan kunnen we bespreken of het raadzaam is voor u om deel te nemen aan onze trainingen.

3.      Outside slaat zo min mogelijk gegevens op, en u bepaalt zelf wat u aan informatie toevoegt op ons beveiligde digitale portaal.  Wij verwachten uitsluitend gegevens die direct van waarde zijn voor communicatie en het faciliteren van een veilige en effectieve sportles.

4.      Samuel behoudt zich het recht (na nadrukkelijke toestemming) om foto’s of video’s te maken tijdens een sportles. Dit beeldmateriaal wordt uitsluitend met toestemming gedeeld op social media kanalen, soms voor commerciële doeleinden zoals reclame. Als u niet wenst op onze social media kanalen te worden geplaatst, kunt u aangeven dat u dat niet wilt.
Als u zich laat fotograferen, stemt u in met het gebruiken van het beeldmateriaal.